LEKARNA24.ONLINE 

podmínky

Podmínky služby rezervačního portálu LEKARNA24.ONLINE

§ 1.

Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového portálu umístěného na internetové adrese www.lekarna24.online je společnost PhMr. Lucie a Aleš Nedopilovi s.r.o. IČ: 27112951 Sídlo: Praha 10, Horolezecká 16/924, PSČ: 102 00 IČ: 27112951, DIČ: CZ2712951 (dále jen "prodávající").

1.2. Kontaktní údaje na provozovny prodávajícího:

a) Lékárna U bílého lva Říčany, na adrese Černokostelecká 154/27a, 251 01 Říčany;

b) Lékárna U bílého lva Jarov Praha 3, na adrese Koněvova 223, 130 00 Praha 3;

c) Lékárna U bílého lva OOVL Strančice, na adrese Náves Četníka J. Bojase 541, 251 63 Strančice

d) Lékárna U bílého lva OOVL Průhonice, na adrese Květnové náměstí 7, 252 43 Průhonice

           e-mail: lekarna24.online@ubileholva.cz                                  tel: 800 010 105

1.3. Provozovatel prostřednictvím internetové stránky (dále jen "zákaznického portálu") nabízí fyzickým či právnickým osobám (dále jen "zákazník") možnost rezervovat si po určitou dobu k osobnímu vyzvednutí zboží, které je nebo bude připraveno skladem ve vybrané lékárně/provozovně sítě Lékáren U bílého lva provozované prodávajícím v České republice (společně dále jen "lékárna"), a to za podmínek dále uvedených v těchto podmínkách služby rezervačního portálu LEKARNA24.ONLINE (dále jen "podmínkách rezervačního portálu").

1.4. Při rezervaci nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem a zboží není zasíláno zásilkovým způsobem. Kupní smlouva je se zákazníkem uzavřena až při převzetí rezervovaného zboží ve vybrané lékárně (provozovně prodávajícího).


§ 2.

Rezervace

2.1. Sortiment zboží nabízeného na "zákaznickém portálu" se může lišit od nabídky jednotlivých kamenných lékáren a vychází z nabídek kooperujících subdodavatelů prodávajícího.

2.2. Podmínkou rezervace je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, označených jako nezbytné údaje symbolem "*". Zákazník v rámci rezervace vybere i provozovnu prodávajícího a dále předpokládaný (pro něj optimální) časový úsek a termín vyzvednutí rezervace. Rezervaci zákazník dokončí kliknutím na tlačítko "Odeslat rezervaci". Prodávající po obdržení elektronické rezervace zašle zákazníkovi shrnutí rezervace na e‑mailovou adresu uvedenou zákazníkem při rezervaci.

2.3. Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu rezervace (nestandardní množství, dostupnost zboží, výše ceny nebo doplatku, apod.) oprávněn dodatečně požádat zákazníka o finální autorizaci rezervace vhodným způsobem, např. telefonicky či e-mailem. Odmítne-li zákazník rezervaci s definovanými dodacími parametry a cenami autorizovat, prodávající rezervaci zruší bez jakékoliv náhrady zákazníkovi. V případě potvrzené rezervace zákazníkem, přechází rezervace do statusu závazné objednávky ze strany zákazníka.

2.4. Zákazníkem vybraná lékárna po obdržení potvrzené finální objednávky (konfirmované rezervace) prověří, zda má veškeré zboží skutečně skladem, připraví rezervované/objednané zboží tak aby bylo schopno k výdeji (v lékárenském informačním systému do tzv. expedičního případu, eRp. zadá do stavu "připravovaný v lékárně") a odešle zákazníkovi potvrzení připravenosti k výdeji formou e-mailu a/nebo SMS zprávy v okamžiku připravenosti zboří k výdeji. Dokud není zákazníkovi doručeno potvrzení rezervace, zboží není v lékárně pro zákazníka připraveno a v případě, že se zákazník před potvrzením rezervace dostaví do lékárny, nemusí s ním být uzavřena kupní smlouva odpovídající rezervaci/objednávku.

2.5. Zboží je pro zákazníka na vybrané lékárně rezervováno po dobu až 2 kalendářních týdnů ode dne potvrzení rezervace. Celkem jsou zaslány 2 po sobě jdoucí upomínky v intervalu cca 3 pracovních dnů. Po třetí upomínky je nevyzvednutá rezervace/objednávka zrušena bez náhrady, složené zálohy propadají, lékařské Recepty jsou zpravidla skartovány, neboť proexpirovala jejich platnost. Zákazník má možnost zaslat zmocněnou zletilou osobu svéprávnou osobu nebo pořádat o prodloužení termínu rezervace, pokud to umožňuje platnost lékařských receptů. Výdej léčiv na prošlý lékařský recept není možný, ale je možno přesunout rezervaci na nový doklad se shodným obsahem léčiv.

2.6. Kupní smlouvu na rezervované zboží uzavře prodávající se zákazníkem či s osobou, kterou zákazník uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží pověří, v lékárně na základě sdělení čísla rezervace či objednávkového expedičního případu nebo identity zákazníka. Převzetí rezervovaného zboží je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Platby jsou možné v hotovosti, platební kartou, bankovním převodem (předem) nebo platebními poukázkami, které prodávající akceptuje.


§ 3.

Cena a úhrada zboží

3.1. Ceny vztahující se k vybranému zboží nejsou uvedeny na stránkách rezervačního portálu. Ceny a doplatky se mohou dynamicky vyvíjet v čase a lišit se i v jednotlivých dodávkách nebo dle verze úhrad číselníků zdravotních pojišťoven, tím se mohou měnit i v průběhu vývoje rezervace, proto dochází ze strany prodávajícího ke konfirmaci ceny a podmínek dodání. Tato konfirmace musí proběhnout elektronicky formou emailu nebo telefonicky formou monitorovaného hovoru na zákaznické lince prodávajícího. Cena sdělená při konfirmaci se považuje za smluvní a platnou pro obě strany prodávajícího a zákazníka.

3.2. Podmínkou uzavření kupní smlouvy na zboží v lékárně je za cenu sdělenou při konfirmaci. Cena sdělená při konfirmaci se považuje za smluvní a platnou pro obě strany prodávajícího a zákazníka.

3.3. Ceny zboží uvedené při konfirmaci se mohou lišit od běžných cen nabízených v lékárnách. Jejich výše je možno stanovit i individuálně výhodně s přihlédnutím k celkovému obratu zákazníka. Tuto cenu je třeba považovat za individuální pro zákazníka, a není možno ji uplatňovat při dalších nákupech či nabídkách prodávajícího.


§ 4.

Zrušení rezervace

4.1. Rezervace je nezávazná, do doby konfirmace rezervace (a tím přechodu rezervace do stavu závazné objednávky) ze strany prodávajícího (uvedením ceny a potvrzením termínu pro výdej). Pokud si zákazník zboží v lékárně nevyzvedne, je konfirmovaná rezervace (závazná objednávka) po uplynutí doby rezervace automaticky zrušena (po třech výzvách k vyzvednutí), nedohodne-li se prodávající se zákazníkem v daném případě jinak.

4.2. Vzhledem k tomu, že k aktualizaci informací o skladových zásobách lékáren dochází s určitým zpožděním v procesu objednávek, může ve výjimečných případech dojít k situaci, kdy v okamžiku závazného potvrzení rezervace zákazníkem lékárna již nemá zboží skladem, a v takovém případě může být položka prodávajícím z objednávky zrušena nebo může být navržen ekvivalentní výrobek/léčivo. O tomto však musí být zákazník informován a musí tuto záměnu či zrušení konfirmovat. V případě, že tato situace nastane, prodávající bez zbytečného prodlení kontaktuje zákazníka e-mailem nebo telefonicky a domluví se s ním na dalším postupu.

4.3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit rezervaci zboží, pokud má důvodné podezření, že zákazník má v úmyslu prodávat rezervované zboží dále třetím osobám nebo že se jedná o duplicitní rezervaci či že jsou uvedeny nekompletní či nepravdivé údaje o zákazníkovi.


§ 5.

Odstoupení od smlouvy

5.1. Protože, provedením rezervace nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním způsobem, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím do doby konfirmace rezervace (přechodu na závaznou objednávku). Od závazné objednávky již nelze jednostranně odstoupit, ale je možno odstoupit dohodou smluvních stran. V případě, že vznikne prodávajícímu nebo zákazníkovi nějaká škoda nebo nezanedbatelné náklady (např. rozpracovaná laboratorní příprava či individuální náklady na dopravu zboží) má příslušná strana právo na jejich úhradu po druhé smluvní straně.

5.2. Pro účely odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího prostřednictvím:

a) telefonátu na zákaznické lince tel číslo: 800 010 105

b) emailem na e-mailové adrese: lekarna24.online@ubileholva.cz

c) osobně v lékárně, kde si zboží rezervoval

5.3. V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodejce potvrdí zákazníkovi bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude zákazníka kontaktovat e-mailem nebo telefonicky za účelem potvrzení dalšího postupu.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy, když byla cena zboží zcela nebo zčásti hrazena platebními poukázkami Sodexo, Le Cheque Dejeuner nebo Edenred, je zákazník povinen zboží vrátit v lékárně, v níž uzavřel kupní smlouvu. Zákazník ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží a zúčtováním platebních poukázek, pokud mu byla vrácena jejich hodnota v hotovosti. (Vrácení zúčtovaných platebních poukázek bohužel již není možné, neboť jsou znehodnoceny prodávajícím otiskem jeho razítka a datumovky provozovny.) Prodávající však není povinen vrátit zákazníkovi přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu zákazník zboží fyzicky předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.

5.5. Zákazník odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči zákazníkovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

5.6. Zákazník bere na vědomí, že od kupní smlouvy nelze odstoupit z následujících důvodů:

a) předmětem koupě bylo zboží upravené podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu, resp. bylo připraveno na základě individuálního předpisu (magistraliter příprava nebo laboratorní příprava léčiv či prostředků zdravotnické techniky...)

b) předmětem koupě bylo zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo se jedná o přípravky, které musejí být skladovány za zvláštních podmínek (permanentní monitoring podmínek skladování, termorežim, světelná citlivost apod.)

c) předmětem koupě bylo zboží v uzavřeném obalu nebo obalu s garanční pečetí či ochrannými prvky, které zákazník z obalu vyňal nebo porušil garanční pečeť nebo ochranné prvky a či není možno z hygienických důvodů zboří možné vrátit zpět.

5.7. Zákazník dále nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím, pokud jde o obchodní případ (smlouvu), na základě, které prodávající zákazníkovi vydá či prodá zboží typu léčiva, či vydá nebo prodá zdravotnické prostředky a/nebo vydá či prodá potraviny pro zvláštní lékařské účely. Tyto typy zboží podléhají zpravidla dodatečné evidenci v systémech státní správy nebo současně systému EVMS (ověřování pravosti léčiv), kdy není možné provést storno výdeje nebo je možno pouze po velmi krátký časový údaj (výhradně výdej do lékařských ambulancí).

5.8. Ustanovení tohoto článku rezervačních podmínek se nepoužijí pro zákazníka, který je podnikatelem a který tuto skutečnost uvede při rezervaci zboží (dále jen "podnikatel"). Právo podnikatele na odstoupení od smlouvy uzavřené s provozovatelem na základě rezervace se řídí výlučně příslušnými ustanoveními právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

5.9. Zákazník bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky nebo bonusové příbaly, kterými se rozumí produkty přibalené ke zboží i produkty poskytnuté zákazníkovi navíc k nakoupenému zboží, a dojde-li k využití práva odstoupit od smlouvy dle tohoto článku rezervačních podmínek, je zákazník povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky a příbaly, jinak nebude možno vrácení zboží prodávajícím akceptovat.


§ 6.

Závěrečná ustanovení

6.1. Odesláním elektronické rezervace/objednávky z portálu www.lekarna24.online zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto rezervačních podmínek ve znění platném v den provedení rezervace.

6.2. Zákazník bere na vědomí skutečnost, že obrázky zboží uvedené v nabídkách (newsletter, APOtip®) a na webových stránkách a na sociálních sítích prodávajícího jsou pouze ilustrační a nemusí zcela odpovídat reálné skutečnosti obalů v prodejní síti a nejnovější produkci výrobce.

6.3. Zákazník provedením rezervace prohlašuje a zavazuje se, že má v úmyslu zboží koupit pro sebe a nebude zboží dále prodávat třetím osobám. Toto prohlášení zákazník činí zejména s ohledem na skutečnosti, že prodávající není oprávněn provádět distribuci léčiv a že není distributorem zdravotnických prostředků. V případě, že se toto prohlášení zákazníka ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se zákazník nahradit provozovateli v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které provozovateli v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených prodejci příslušnými dozorovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na související právní či jiné odborné poradenství a posudky.

6.4. Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době, jsou uvedeny v Reklamačním řádu provozovatele, který je dostupný na stránkách www.ubileholva.cz. Ustanovení Reklamačního řádu se nepoužijí pro podnikatele. Právo podnikatele na uplatnění práv z vadného plnění se řídí výlučně příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, nebo smluvním ujednáním.

6.5. Prodávající za účelem vyřízení rezervace zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů, který je dostupný na stránkách www.ubileholva.cz.

6.6. Prodávající tímto informuje zákazníka, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům/klientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

6.7. Pokud by některé ustanovení těchto podmínek rezervačního portálu bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

6.8. Znění rezervačních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění těchto podmínek rezervačního portálu.

V Říčanech, 25. dubna 2021.

                                                                                                  PharmDr. Lucie Nedopilová

                                                                                         odborný zástupce Lékárna U bílého lva